top of page

INDUSTRIAL WATER FILTRATION SYSTEM
CLEANING SERVICE

Properly running water system in industrial plant is one of most important things that keep the business running smoothly. AMORNMONGKOL offers preventative maintenance and water filtration system cleaning service. With regular cleaning and maintenance of water treatment equipment, will extend its life and prevent problems will occur, water quality issues or costly damage.

บริษัท อมรมงคล จำกัด ให้บริการดูแลและทำความสะอาดระบบกรองน้ำโรงงานอุตสาหกรรม, Auto Strainer, ทำความสะอาดอุปกรณ์ในระบบกรองน้ำ ด้วยช่างที่เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการในรูปแบบรายครั้ง หรือรายเดือน หรือรายปี ด้วยมาตรฐานการทำงานและการทำความสะอาดแบบ Preventative Maintenance ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการทำงานที่ผิดปกติของระบบ และป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการบำรุงรักษาที่ไม่เพียงพอหรือผิดวิธี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา ได้ที่

ฝ่ายขาย โทร. 02 114 3085

อีเมล    info@amcit.co.th

LINE    @amco

bottom of page